ru

Публичная оферта

Договір-оферта

про надання послуг з організації участі у заході

Участь у Заході передбачає згоду з нижченаведеними умовами.

Основні положення

Організатор, згідно умов цього Договору, зобов’язується надати комплекс послуг з організації участі у Заході, Учаснику, а Учасник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором та інформації, наданої Організатором.

Даний Договір є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК) та договором приєднання, у розумінні умов, викладених у ч. 1 ст. 634 ЦК та  регулює відношення Учасників (Покупців) і Організатора (Продавця).

Придбання Учасником квитка для участі в Заході, за допомогою сайту https://regtoevent.com/registration/terms?event_id=2987 або https://nobilitet.com/, означає його повну та беззаперечну згоду з умовами цієї Оферти (Акцепт). Оферта вважається прийнятою Учасником і Договір, укладений Сторонами, з моменту виконання наступних дій:

проставлення спеціального значка означає згоду з умовами оферти при реєстрації

реєстрації Учасника на сайті Заходу;

оплати Учасником вартості квитка для участі в Заході.

Захід – «Nobilitet 2020 - київське препаті вручення Нобелівки», що проводитиметься  05 грудня 2020 року в рамках проекту NOBILITET. Місце проведення Заходу визначається Організатором та повідомляється Учасникам.

Організатор - Товариство з обмеженою відповідальністю «Йеллоу Клатч»,  Місцезнаходження: м. Київ, вул. Трудова, 7А, кв. 55, 04071, код ЄДРПОУ:  42403818

Учасник – фізична особа, яка виявила бажання взяти участь в Заході, та уклала Договір з Організатором шляхом прийняття цієї оферти шляхом, визначеним в п. 1.2.

Приймаючи дану Оферту, Учасник, тим самим дає свою згоду на обробку його персональних даних (ім'я, прізвище, контактні дані та рід занять) для внесення їх в інформаційну базу Учасників заходу. Надалі ці дані можуть бути використані Організатором для інформування Учасників про хід підготовки до Заходу, зміни в проведенні та ін. по електронній пошті і / або за допомогою телефонного дзвінка.

Приймаючи дану Оферту, Учасник, тим самим дає свою згоду на фото- та відеозйомку та використання його зображенні у будь-яких матеріалах, в тому числі, рекламних матеріалах, що присвячені Заходу або іншим заходам в рамках проекту NOBILITET.

 

Квитки та оплата

Учасник оплачує послуги Організатора за цим Договором шляхом придбання квитка для участі в Заході, за допомогою сайту https://regtoevent.com/ або https://nobilitet.com/

Учасник може обрати один з двох типів квитків для участі в Заході:

“Стандарт” (та “Друг Nobilitet Стандарт”). Такий квиток дає Учаснику право відвідування Заходу офлайн, тобто за адресою вказаною Організатором.  Для цього.

“Онлайн” (та “Друг Nobilitet Онлайн”). Такий квиток дає Учаснику право відвідування Заходу онлайн, тобто за допомогою участі у відеоконференції створеної Організатором. 

Учасник може самостійно обрати вартість квитка відповідного типу з запропонованих Організатором варіантів. При цьому, якщо Організатором не вказано інше, вартість квитка не впливає на обсяг прав та обов’язків Учасника щодо участі в Заході.

Учасник усвідомлює, що оплата квитків проводиться шляхом залучення відповідних платіжних систем. Організатор не має контролю чи доступу до процедури оплати квитка Учасником. 

Учасник самостійно оплачує можливу комісію платіжної системи за придбання квитка.

 

Зміни в порядку проведення Заходу. Скасування участі в Заході

У разі, якщо зареєстрований Учасник з будь-яких причин не може кошти сплачені Учасником за участь в Заході не повертаються. Учасник має право передати свій квиток третім особам.

У випадку скасування Заходу Організатор зобов’язується повернути Учаснику вартість придбаного квитка на письмову вимогу Учасника.

Організатор звільняється від виконання своїх зобов'язань в результаті дії непереборної сили: стихійних явищ (землетрус, повінь тощо.), Визначених заборонних заходів держави, а також обставин суспільного життя: військових дій, епідемії, великомасштабних страйків і так далі, тобто таких явищ, вплив яких  є зовнішнім та  невідворотнім.

У зв’язку зі світовою пандемією захворювання на SARS-CoV-2 (COVID-19) Організатор залишає за собою право змінити порядок проведення Заходу, а саме провести Захід он-лайн, шляхом використання відповідних телекомунікаційних технологій. Про таку зміну Учасник буде повідомлений по електронній пошті і/або за допомогою телефонного дзвінка.

У такому випадку кошти за придбані квитки учасникам не повертаються, однак Учасники, що придбали квитки типу «Стандарт» в мають право отримати від Організатора (за вибором Організатора):

50 % знижки на участь Заході «Nobilitet 2021 - київське препаті вручення Нобелівки», що влаштовуватиметься Організатором у 2021-му році в рамках проекту  NOBILITET;

або

право безкоштовної участі  у іншому Заході, що влаштовуватиметься Організатором у 2021-2022 роках в рамках проекту  NOBILITET.

 

 Права та обов’язки сторін Учасник має право:

Отримати Послуги на умовах та в порядку передбаченими даним Договором.

Вимагати від Організатора належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

Прийняти участь у Заході згідно умов Договору та правил проведення Заходу

Користуватися, додатковими послугами Організатора, у разі їх наявності за додаткову плату, якщо такі послуги є платними.

Повідомляти Організатора про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо проведення Заходу.

За власним бажанням приймати участь, або відмовитися від участі у Заході, на умовах визначених цим Договором та/або на додаткових умовах запропонованих Організатором.

 

Учасник зобов’язаний:

Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

Прийняти та оплатити надані Організатором послуги в порядку та на умовах визначеними цим Договором.

Неухильно дотримуватися вимог даного Договору, правил безпеки та вимог елементарної розумності.

Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території проведення Заходу.

Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Організатору, його персоналу та майну що знаходиться на території проведення Заходу.

Не порушувати права інтелектуальної власності Організатора та інших Учасників, в тому числі, але не виключно, не здійснювати фото- та відеозйомку Заходу та його Учасників без згоди Організатора або таких учасників. 

 

Організатор має право:

Вимагати від Учасника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

Вимагати від Учасника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Організатору, майну Організатора, його працівникам, волонтерам чи іншим особам.

Не допускати Учасника на територію проведення Заходу і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, сильнодіючих лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та стан свідомості.

Не допускати Учасника на територію проведення Заходу і припинити надання Послуг, якщо Учасник своїми діями порушує правила поведінки, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших Учасників та/або працівників Організатора, чи третіх осіб.

Змінити умови цього Договору, у односторонньому порядку попередньо розмістивши інформацію на сайті: https://nobilitet.com/

Обмежувати використання Учасником будь-якого обладнання та доступ Учасника до будь-якого приміщення. Без погодження із Учасником самостійно встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

Без узгодження із Учасником самостійно, з метою безпечного і ефективного надання послуг та контролю за якістю Послуг що надаються, здійснювати відео та фото зйомку під час проведення Заходу.

 

Організатор зобов’язаний:

Надавати Учаснику Послуги згідно умов цього Договору.

Після оплати квитка Учасником, надіслати йому квиток для участі в Заході, який підтверджує права Учасника на отримання Послуг відповідно до цього Договору.

Доводити до відома Учасника зміни дати та часу або порядку проведення Заходу, тощо шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://nobilitet.com/ або особистого повідомлення Учаснику.

В разі виявлення порушень будь-яким з Учасників чи третіх осіб правил поведінки під час проведення Заходу чи умов цього Договору, вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

 

Інші умови

Термін дії оферти не обмежений і співпадає зі строком її розміщення на Офіційному сайті Організатора, якщо інше не зазначено на самому сайті.

Для Учасника цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту. Строк дії Договору з Учасником, закінчується в момент закінчення участі Учасника у Заході.

Організатор залишає за собою право змінити цю оферту, при цьому учасники погоджуються дотримуватися цих правил.

Актуальна версія оферти  знаходиться на сайті: https://regtoevent.com/registration/terms?event_id=2987 або https://nobilitet.com/